Pedagogikken

Steinerpedagogikken bygger på det antroposofiske menneskebildet som er utviklet av Rudolf Steiner. Rudolf Steiner (1861 – 1925) var en østerrisk filosof, naturvitenskapsmann, Goetheforsker, pedagog og impulsator for nyutvikling på en rekke områder slik som biodynamisk landbruk, pedagogikk, medisin, ernæring, arkitektur og kunst. (Les mer om antroposofien i årsplanen.)

En rytmisk og forutsigbar hverdag
Hverdagen i barnehagen er preget av rytme. Rytme er et bærende prinsipp i alle livsprosesser og barn er i større grad enn voksne avhengig av faste rytmer, siden de mangler den oversikt tidsbegrepet gir. Rytme skaper ro, orden og forutsigbarhet. Dette gjør barna trygge, og gode vaner innarbeides. I barnehagen har vi en fast dagsrytme, en fast ukerytme hvor hver dag har sin bestemte aktivitet og årsrytmen omslutter det hele med en rekke fester knyttet til årsløpet og høytidene.

Gode sanseopplevelser
Førskolebarna lever sterkt i sansingen og vi forsøker å gi dem et mangfold av gode sanseopplevelser gjennom: Et vakkert og hjemlig innemiljø, enkle leker i naturmaterialer som nærer barnas fantasi, deilige dufter fra kjøkkenet hvor vi baker brød og lager mat av biodynamiske og andre økologiske råvarer. Praktiske og kunstneriske aktiviteter som baking, tegning, maling, modellering med bivoks, toving m.m, og medopplevelse av naturens forvandling gjennom årsløpet på vår ukentlige tur til ”Petterskogen” inngår i arbeidet med å utvikle barnas sanser.

De voksnes arbeid og barnas lek – forbilde og etterligning
Barnet i 1. syvårsperiode lærer gjennom etterligning, gjennom å se hva andre gjør. Ubevisst suger det til seg alt som skjer i dets omgivelser, helt inn i de minste håndbevegelser, og vil gjøre etter – på sin måte i leken. Leken er for barnet læring, mestring, bearbeidelse av inntrykk, utvikling og sosialisering. Vi utfører alle dagens gjøremål i barnas nærvær for å gi mest mulig inspirasjon til leken. Vi baker brød og lager mat, vasker og stryker tøy, tørker støv og vanner blomster. Vi strikker, syr og reparerer. Ute kløyver vi ved, koster og raker, luker og snekrer. I en god arbeidsatmosfære blomstrer barnas lek.

Dagsrytme og Ukerytme

Dagsrytmen og ukerytmen kan variere noe fra år til år, men elementene er de samme. Disse faste rytmene hjelper barna til å orientere seg, de kan slappe av, for dagen er forutsigbar. Spør de hvilken dag det er, vil de vite om det er turdag eller bakedag, ikke om det er mandag eller fredag. Da er de fullt orientert og vet hva som kommer.

Hver ukedag har sine faste måltider. Ved bursdager og årstidsfester vil menyen forandres noe.
Vi legger stor vekt på matlaging i barnehagen, både i forhold til hvilke råvarer vi bruker og hvordan vi tilbereder maten. Vi vil i størst mulig grad bruke bio- dynamiske eller økologiske råvarer.

Ringleker

Hver morgen samles vi til ringleker. Her henter vi frem av vår kulturskatt rim og regler, fingerleker, sanger og sangleker. Vi lister som katten og tramper som trollet, er riddere på spreke foler og snøfnugg som daler. Innholdet varierer med årstidene. Musikalitet, språk- og rytmesans og sosialt samspill øves.

Eventyr
Eventyrfortellingen har vi gitt en spesiell ramme. Når eventyrbjellen klinger, samles vi på eventyrhemsen, setter oss på hver vår stubbe, tenner i peisen – og så kan eventyret begynne. Vi pleier den gamle fortellertradisjonen ved å lære eventyret utenat i stedet for å lese det, og vi forteller det samme eventyret gjennom en hel uke. Eventyr er sjelenæring. Gjennom sine urbilder forteller eventyrene om det å være menneske, om feighet og mot, om barmhjertighet og likegyldighet. Eventyr gir livsmot, for det gode seirer. Billedrikdommen i eventyrene stimulerer barnas egen billedskapende fantasi, språkforståelse og deres evne til å lytte.

SMÅBARNSAVDELINGEN

En viktig forutsetning for at barn skal kunne utvikle seg optimalt er at primærbehovene for trygghet, omsorg, mat og søvn blir dekket. Vårt mål er å dekke disse behovene gjennom å ha en trygg og forutsigbar rytme på dagen, hvert barn får sin primærkontakt, spise hjemmelaget økologisk mat og få til en god balanse mellom aktivitet og hvile i hverdagen. Sansning, etterligning og rytme er de tre grunnpilarene i steinerpedagogikken knyttet til barnets utvikling i den første 7- års periode. Utviklingsmessig skjer det mye i de tre første årene i et menneskets liv. Barnet lærer seg å gå, det lærer å bruke språket og spiren til selvstendig tenkning blir lagt i denne tiden. Det tar vi hensyn til og prøver å legger forholdene slik til rette at de får mulighet for nettopp disse tingene. De trenger tid og rom til bevegelse, til å utforske, og til å tilegne seg både fysiske og sosiale ferdigheter. Vårt mål er å være trygge voksenpesoner for barna, å se hver især og glede oss over å følge dem på deres utviklingsvei.

Sansning
Et lite barn er som et stort åpen kar hvor alt som kommer til det av sanseinntrykk blir tatt imot. Alle sanseinntrykkene skal barnet etter hvert kunne sortere, bearbeide og integrere. Vi legger vekt på å gi barna gode sanseopplevelser og tid og ro til å bearbeide inntrykkene. Dette vil vi gjøre gjennom å pleie det fysiske miljøet rundt barnet. Vi prøver å gjøre det så vakkert som mulig rundt barna, og tenner for eks alltid levende lys til måltidene. Vi baker brød og lager all maten i barnehagen, og det stimulerer både lukt- og smakssansen. Vi satser på få, men gode leker i naturmaterialer. Vi gir dem tid og rom for bevegelse både ute og inne. Forskjellige praktiske og kunstneriske aktiviteter som bl. a. tegning og forberedelser til årstidsfestene gir barna gode og varierte sanseerfaringer. Sanger, rim og regler med bevegelse til er med på å stimulere språket.

Etterligning
All tidlig læring er avhengig av hva som kommer barnet i møte fra omgivelsene. Barn er som små apekatter og tar opp i seg språket de hører og lærer seg å gå fordi menneskene rundt dem gjør det. Barnet tilegner seg ferdigheter rett og slett ved å etterligne andre.

Kinesisk ordtak:
Det man hører, glemmer man.
Det man ser, husker man.
Det man gjør, forstår man.

Vi prøver å være bevisst på at det er hva vi gjør, og ikke hva vi sier, som er viktig i forhold til at barna etterligner det de opplever. Det befordrer at vi som arbeider i barnhagen legger stor vekt på hvordan vi omgås våre medmennesker, hvordan vi viser omsorg for alt i våre omgivelser og hvordan vi utfører vårt daglige arbeid. Vi legger stor vekt på frileken, hvor barnet ut ifra seg selv må skape sin egen lek og bearbeide opplevelser uten at de voksne styrer. De voksne holder på med praktiske gjøremål mens barna leker. Bevisstheten på barna og det de gjør er hele tiden tilstede og det gripes kun inn hvis de trenger hjelp, eller vi blir invitert inn i deres lek.

Rytme
Alle livsprosesser er bundet til bestemte rytmer og tidsstrukturer – det hører livet til og kommer til syne i alt som lever. En rytme skapes gjennom prosesser som gjentar seg, som ligner hverandre og lar seg sammenligne. Det er en regelmessig bevegelse mellom to motsatte tilstander eller polariteter og får vi til en god pendling her gir det oss krefter. Hvile – aktivitet, alvor – humor, arbeid – fritid.

Fordi barnets rytmiske prosesser og organfunksjoner ikke er ferdig utviklet trenger det hjelp til å formes og stimuleres på en god måte. Alle stoffskifter og fordøyelsesfunksjoner må avstemme sine funksjoner og lære å samarbeide optimalt. Det gjøres ved at aktivitet og ro, spising og pauser, søvn og våken tilstand foregår med en regelmessig veksling. Jo klarere og tydeligere denne vekslingen er, jo lettere er det for barnet å reagere riktig med hele sin organisme. Gjennom gjentagelser skapes rytmene, uten streng disiplin. En rytmisk hverdag gir barnet forutsigbarhet som igjen skaper trygghet. Rytmen gir barn holdepunkter – de vet hva som kommer for den indre klokke forteller dem det.

Årstidsrytmen
Årsløpet er barnehagens «årsplan». Vi markerer en lang rekke fester som er knyttet til årsløpet og høytidene. Disse festene er som små lyspunkter i hverdagen, og forsterker barnas opplevelse av årets rytme og det som skjer i naturen.

Vi begrenser både festene og aktivitetene i forhold til deres alderstrinn, men festene vil bli markert gjennom sanger og vers, samt at vi lager enkle ting til pynting av barnehagen eller ting som barna får med seg hjem. Hver fest har tre faser:

  1. Forberedelsestid. Sanger synges, ting lages. Glede, samhørighet og forventning til festen hører med.
  2. Selve festdagen. Barnehagen, og kanskje vi alle, er pyntet litt ekstra. Noe spesielt å spise som kan knyttes til festen hører med.
  3. Vi fortsetter en stund til med sangene og versene. Hver fest er en kilde til ny inspirasjon og barna gis tid til å bearbeide opplevelsene / inntrykkene i sin lek.

Årstidsfestene bringer gjenkjennelse og trygghet inn i årsløpet for barna. Siden barna hele tiden utvikler seg vil de møte festene på en ny måte, år for år.

Reklame

%d bloggere liker dette: