Samarbeid

SAMARBEID MED FORELDRE

Barnehagen legger stor vekt på et godt samarbeid med foreldrene.

Samarbeidet skjer på mange vis:

– Uformelt gjennom bringe / hente – situasjonen eller ved telefonkontakt.

– Formelt gjennom foreldresamtaler, min. en på høsten og en på våren, og ellers om nødvendig etter avtale.

– Foreldremøter.

– Vi har oppslagstavle i gangen og sender beskjeder med hjem i barnas ryggsekk eller pr. e-post. Vi benytter som hovedkanal MyKid i dialog med foreldrene.

– Foreldrene inviteres til noen av årstidsfestene.

– På første foreldremøte om høsten velges representanter til de forskjellige utvalgene. Samarbeidsutvalget er formelt bindeledd mellom foreldre og ansatte, dersom direkte kontakt ikke har ført frem eller føles vanskelig.

-Felles dugnader for foreldre og ansatte. Vanligvis to utedugnader ; en om høsten og en før 17. mai. Dugnadene er særlig felleskapsdannende.

-Foreldrene vasker barnehagen en gang i halvåret.

-Det forventes deltagelse av foreldrene i forberedelser og gjennomføring av vårt årlige julemarked som vi arrangerer sammen med Steinerskolen siste helg før advent. Vi arrangerer arbeidskvelder i barnehagen i forkant hvor vi produserer varer til Julemarkedet sammen med de foreldrene som ønsker å delta på dette.

SAMARBEID MED ANDRE INSTANSER

– Steinerskolen i Asker har vi et nært samarbeid med, da mange av barnehagens barn fortsetter på skolen. En lærer fra skolen er med i barnehagens eierstiftelse. Det årlige julemarkedet er et fellesarrangement for skolen og barnehagen.

Overgang barnehage / Steinerskole har faste rutiner med besøk av lærer i barnehagen, besøk på skolen av barna og overleveringsmøte mellom barnehagens og skolens pedagoger. Samarbeid mellom barnehagen og andre skoler er ulikt fra skole til skole og hva de ønsker.

– Forbundet Steinerbarnehagene i Norge er nære samarbeidspartnere. De sender ut fagtidsskrift til alle Steinerbarnehagene 4 ganger i året og arrangerer kurs / stevner. Pr. 2014 er det ca. 50 Steinerbarnehager i Norge.

– Rudolf Steinerhøyskolens barnehagelærerlinje i Oslo inviterer barnehageansatte til kurs og seminar. Vi tar imot studenter derfra for kortere eller lengre praksisperioder.

– Asker kommunes barnehageavdeling er en naturlig og nødvendig samarbeidspartner. Vi deltar jevnlig på kurs arrangert av kommunen.

– PIA = private (barnehager) i Asker. Månedlige møter hvor informasjon utveksles oss i mellom og fra kommunen.

– Pedagogisk Psykologisk Tjeneste ( PPT ) kan trekkes inn som samarbeidspartner i forbindelse med enkeltbarn med spesielle behov. PPT er den sakkyndige instans i vurdering av tilleggsresurser i form av  økt bemanning eller spesialpedagogiske tiltak.

Reklame

%d bloggere liker dette: